Μητρόπολη Γαλλίας

gallias

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Εὐρώπης, κ. Ἐμμανουήλ (Ἀδαμάκης) ἐγεννήθη ἐν Ἁγίῳ Νικολάῳ Κρήτης τήν 19ην Δεκεμβρίου 1958, ἔνθα καί διήκουσε τά ἐγκύκλια μαθήματα. Ἐσπούδασεν εἰς τήν Παιδαγωγικήν Ἀκαδημίαν Ἡρακλείου Κρήτης, ἐπραγματοποίησε δ’ εὐρυτέρας σπουδάς εἰς τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν τοῦ Καθολικοῦ Ἰνστιτούτου Παρισίων, παραλλήλως πρός τάς θεολογικάς αὐτοῦ σπουδάς ἐν τῷ Θεολογικῷ Ἰνστιτούτῳ τοῦ Ἁγίου Σεργίου Παρισίων.

Τό 1984 ἔλαβε μεταπτυχιακόν δίπλωμα (Μaster) τοῦ Οἰκουμενικοῦ Ἰνστιτούτου τοῦ Καθολικοῦ Πανεπιστημίου Παρισίων, τό δέ ἐπόμενον ἔτος τό προδιδακτορικόν δίπλωμα ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Σορβόνης (Paris IV) εἰς τήν ἱστορίαν τῶν Θρησκειῶν. Διάκονος καί Πρεσβύτερος ἐχειροτονήθη τό 1985. Τό ἔτος 1987 ἔλαβε μεταπτυχιακόν τίτλον (Master) ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης καί ἀνέλαβε καθήκοντα Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου, διατελέσας καί Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Ἐνορίας τῶν Ἀρχιστρατήγων Μιχαήλ καί Γαβριήλ Βρυξελλῶν.

Ἀπό τοῦ Ἰανουαρίου τοῦ 1995 ἀνέλαβε τήν διεύθυνσιν τοῦ νεοσυστάτου Γραφείου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παρά τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει. Τήν 5ην Σεπτεμβρίου 1996 ἐξελέγη παμψηφεί ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Ἐπίσκοπος τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ρηγίου, ὡς Βοηθός Ἐπίσκοπος παρά τῷ Μητροπολίτῃ Βελγίου. Τήν 20ήν Ἰανουαρίου 2003 ἐξελέγη παμψηφεί ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Μητροπολίτης Γαλλίας ἐνῶ ἀνετέθη εἰς αὐτόν ἐκ παραλλήλου καί ἡ ἐκπροσώπησις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν Θεολογικόν Διάλογον τῆς Ὀρθοδοξίας μετά τῶν Ἀρχαίων Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν, ἐξακολουθῶν ἅμα νά κατέχῃ τάς θέσεις τοῦ Διευθυντοῦ Γραφείου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παρά τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει καί τοῦ Προέδρου, ἀπό χριστιανικῆς πλευρᾶς, τῶν διμερῶν Ἀκαδημαϊκῶν Συναντήσεων μετά τοῦ Ἰσλάμ καί τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ.

Τυγχάνει μέλος τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν (ΚΕΚ). Μετέσχε πολλῶν οἰκουμενικῶν καί ἐπιστημονικῶν συνεδρίων.

Ὁμιλεῖ τήν ἀγγλικήν καί γαλλικήν, γνωρίζει δέ τήν γερμανικήν καί ἰταλικήν.